Ε΄ Εξάμηνο

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-5010 Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων ΜΓΥ 5 Στογιαννίδης Γιάννης
Π-5020 Γνωσιακή επιστήμη ΜΕΥ 3Θ+2Ε 6 Δενδρινός Μάρκος
Π-5030 Μεταδεδομένα ΜΕ 3Θ+2Ε 6 Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Π-5040 Ηλεκτρονική εκδοτική ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Ζερβός Σπύρος
Π-5050 Μάρκετινγκ και επικοινωνία ΜΓΥ 4 Βραϊμάκη Ευτυχία
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-5060 Ψυχολογία της ανάγνωσης ΜΓΥ 4 Αντωνίου Αγγελική
Π-5070 Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών ΜΕΥ 4 Ζερβός Σπύρος
Π-5080 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΜΓΥ 4