Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1386 – 10/1/2024  – ΑΔΑ 92Μ646Μ9ΞΗ-7Σ8) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ” 2023-2024 – 3 θέσεις, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Προθεσμία υποβολών: από 11 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη ως και 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Περισσότερα

Μαθητικός διαγωνισμός πρωτότυπης ψηφιακής αφήγησης για την τοπική προσφυγική μνήμη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από κοινού με την εταιρεία ανάδειξης και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς Time Heritage O.E., το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), την Διάδρασις ΙΚΕ και την ΚΟΙΝΣΕΠ ICI, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Αφηγητής: Προσφυγική Αττική» (DigiStoryteller)  που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνει Μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών αφηγήσεων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, ...

Περισσότερα

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει Αρχειονόμο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών.

Ο αρχειονόμος θα αναλάβει τη συλλογή, την κατηγοριοποίηση, τον ορισμό μεταδεδομένων, τη θεματική κατάταξη και την ένταξη του ιστορικού αρχείου του Κολλεγίου Αθηνών σε ψηφιακό αποθετήριο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Τμήματος Αρχειονομίας/ Βιβλιοθηκονομίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού
  • Τεχνολογική κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών αποθετηρίων
  • Επαγγελματική εμπειρία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ή σε Ιστορικά Αρχεία Οργανισμών
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  • ...
Περισσότερα

Εκ μέρους του ΕΚΤ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» MIS 5044975.

Αντικείμενο Συμβάσεων: Σημασιολογικός εμπλουτισμός, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση (1) Βιβλιοθηκονόμου – Καταλογράφου  στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/hr/jobs

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.

Αντικείμενο Σύμβασης: Οργάνωση και συντονισμός των ενεργειών ανάπτυξης και καθιέρωση λεξιλογίων και θησαυρών όρων της Πράξης – Σύνταξη προδιαγραφών τεκμηρίωσης – Τεκμηριωτική επιμέλεια μεταδεδομένων

Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ01/ΙΤΑΚΕ-3

Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολογίας / Ιστορίας ή ΠΕ Επιστήμονας Πληροφόρησης με ειδίκευση στη Bιβλιοθηκονομία ή στην Αρχειονομία ή στη Μουσειολογία

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 (13.03.2023). ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει της επανίδρυσής του (ΦΕΚ 647/ τ. Β/ 15.02.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου αρ. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ και κωδικούς ΕΙΕ/ΥΥ-2022/05, ΕΙΕ/ΥΥ-2022/06 και ΕΙΕ/ΥΥ-2022/07 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» (ΑΔΑ: Ψ1ΘΨ469ΗΕΠ-ΙΧΧ)

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

Ημερομηνία ανάρτησης: 12.09.2022 // 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26.09.2022 και ώρα 03:00 μ.μ.

...
Περισσότερα