Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης»

Εκ μέρους του ΕΚΤ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» MIS 5044975.

Αντικείμενο Συμβάσεων: Σημασιολογικός εμπλουτισμός, τεκμηρίωση και επιμέλεια περιεχομένου υποδομών της Πράξης.

Κωδικοί: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ11/ΙΤΑΚΕ-7, ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ12/ΙΤΑΚΕ-8, ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ13/ΙΤΑΚΕ-9, ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ14/ΙΤΑΚΕ-10 & ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ15/ΙΤΑΚΕ-11.

Διάρκεια: Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.12.2023.

Ειδικότητα: ΤΕ ή ΠΕ Επιστήμη της Πληροφόρησης με κατεύθυνση στη Bιβλιοθηκονομία, την Αρχειονομία ή την Μουσειολογία ή ΠΕ στις ΑΚΕ με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαχείριση, την Μουσειολογία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία ή ΠΕ Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Αριθμός Συνεργατών: 5

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 4 Μαϊου 2023 (04.05.2023).

Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.ekt.gr/el/tenders/28948