Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – EKT

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – EKT

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας – Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» και MIS 5044975.

Αντικείμενο Σύμβασης: Οργάνωση και συντονισμός των ενεργειών ανάπτυξης και καθιέρωση λεξιλογίων και θησαυρών όρων της Πράξης – Σύνταξη προδιαγραφών τεκμηρίωσης – Τεκμηριωτική επιμέλεια μεταδεδομένων

Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΣΕΟΧ01/ΙΤΑΚΕ-3

Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως 31.10.2023

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολογίας / Ιστορίας ή ΠΕ Επιστήμονας Πληροφόρησης με ειδίκευση στη Bιβλιοθηκονομία ή στην Αρχειονομία ή στη Μουσειολογία

Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 (13.03.2023).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ekt.gr/el/tenders/28855