Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Με αφορμή ερωτήματα φοιτητών σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου διευκρινίζονται τα εξής: 

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου, με βάση το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, είναι η υποχρέωση των φοιτητών/φοιτητριών να εξεταστούν με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του κάθε εξαμήνου και στα προβλεπόμενα μαθήματα επιλογής (μετά το 3ο εξάμηνο), ώστε σε κάθε εξάμηνο να συγκεντρώνουν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Συνεπώς, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρκεί 8 εξάμηνα, προκύπτει ότι για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να  συγκεντρώσουν (τουλάχιστον) 240 πιστωτικές μονάδες (30 Χ 8 =240). Η εκπλήρωση της τελευταίας προϋπόθεσης (δηλαδή αυτής των 240 πιστωτικών μονάδων) δεν οδηγεί αυτομάτως στη λήψη πτυχίου, αφού θα πρέπει να ισχύει οπωσδήποτε η συγκέντρωση των 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο. Αν κάποιος φοιτητής / φοιτήτρια έχει εξεταστεί με επιτυχία σε περισσότερα μαθήματα επιλογής από τα προβλεπόμενα σε ένα εξάμηνο, αυτά δεν είναι δυνατόν να «μεταφερθούν» σε άλλα εξάμηνα για να «συμπληρώσουν» τις πιστωτικές μονάδες.  

Επομένως οι φοιτητές/φοιτήτριες, τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους όσο και πριν υποβάλλουν αίτηση για ορκωμοσία οφείλουν να ελέγχουν αν εκπληρώνουν τη βασική προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου (30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο) και να καθορίζουν ανάλογα τις δηλώσεις των μαθημάτων τους.