Σχετικά με το όριο ολοκλήρωσης των σπουδών

Σχετικά με το όριο ολοκλήρωσης των σπουδών

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική γνωμοδότηση το Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  σας ενημερώνουμε ότι:

Οι φοιτητές που κατά την 17η -2-2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4777, είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών (δηλαδή τα 8 εξάμηνα), διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2024-25, αλλιώς θα διαγραφούν.  Αυτό ισχύει και για όλες τις περιπτώσεις επανεγγραφών αφού «η επανεγγραφή των φοιτητών γίνεται το εξάμηνο στο οποίο θα φέρονταν εγγεγραμμένοι εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διαγραφή τους, συνυπολογιζόμενων όλων των εξαμήνων διαγραφής στο χρόνο φοίτησής τους».

Για το λόγο αυτό προτρέπουμε όσες και όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να προσπαθήσουν περισσότερο, ώστε να γίνει δυνατό να ολοκληρώσουν τις σπουδές του εντός του χρονικού διαστήματος που έχει τεθεί.