Κριτήρια Κ1, Κ2, Κ3 & Κ4 – Προκήρυξη ακαδημαϊκών υποτρόφων – Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Κριτήρια Κ1, Κ2, Κ3 & Κ4 – Προκήρυξη ακαδημαϊκών υποτρόφων – Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος για τον προσδιορισμό των τεσσάρων κριτηρίων (Κ1 ως και Κ4) για κάθε γνωστικό αντικείμενο (πατήστε εδώ)

Αναλυτικός πίνακας κριτηρίων Κ1 – Κ4 ανά γνωστικό αντικείμενο (πατήστε εδώ)