ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ – Προκήρυξη ΠΜΣ στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία 2021-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ – Προκήρυξη ΠΜΣ στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία 2021-2022

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο επανιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΠΜΣ οργανώνεται σε δύο ειδικεύσεις: 

  • Ειδίκευση Α: Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ
  • Ειδίκευση Β: Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ

Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών, κατ’ έτος, για το ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι πέντε (25). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34, του Nόμου 4485/–017.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 3:00 μ.μ. μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

https://imlam.alis.uniwa.gr/

Ιστοσελίδα Προκήρυξης 2021-2022

https://imlam.alis.uniwa.gr/prokirixi-pms-2021-2022/

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με τους εξής τρόπους: