Ανακοίνωση για προπτυχιακούς φοιτητές 8ου εξαμήνου και άνω

Ανακοίνωση για προπτυχιακούς φοιτητές 8ου εξαμήνου και άνω

Το Τμήμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση των σπουδών των φοιτητών, ιδιαίτερα σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που διανύουμε. Παράλληλα, το Τμήμα προσπαθεί να διατηρήσει το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών και το κύρος των πτυχίων που απονέμει.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάστει κάθε περίπτωση προβλημάτων ξεχωριστά για τους φοιτητές που:

  1. ακολουθούν το πανεπιστημιακό πρόγραμμα,
  2. βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και άνω,
  3. έχουν με επιτυχία εξεταστεί στα 4 πανεπιστημιακά μαθήματα,
  4. έχουν ολοκληρώσει πτυχιακή και πρακτική και
  5. έχουν ήδη συμπληρώσει αριθμό πιστωτικών μονάδων πάνω από 240 στο τέλος της εξεταστικής Ιουνίου 2019.

Μόνο φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Κουή Δημήτριο (dkouis@uniwa.gr), μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (12/7/2019).