Θέσεις εργασίας για φοιτητές Τμήματος στο έργο CROSSCULT

Θέσεις εργασίας για φοιτητές Τμήματος στο έργο CROSSCULT

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «CROSSCULT H2020 – Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» καλούνται φοιτητές του Τμήματος να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης έργου για την υποστήριξη του. Η σύμβαση θα είναι μεταξύ του φοιτητή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  Να είναι φοιτητές του Τμήματος και να φοιτούν στο 7ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο)
  • Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο)
  • Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο)