Προδημοσίευση Προκήρυξης ΠΜΣ “Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία” 2023-2024

Προδημοσίευση Προκήρυξης ΠΜΣ “Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία” 2023-2024

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει της επανίδρυσής του (ΦΕΚ 647/ τ. Β/ 15.02.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου αρ. 1/ 13-01-2022 Θέμα 6 έγκρισης του Κανονισμού του.

Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τα μαθήματα, για όσους επιλεγούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 και συγκεκριμένα εντός του Οκτωβρίου του 2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το σύστημα υποβολών των αιτήσεων είναι διαθέσιμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα στην Υπηρεσία e-Γραμματεία.