Καρεκλάς Νικόλαος

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nkareklas@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

K6.002 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ο Νικόλαος Καρεκλάς είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Επιστήμη της Πληροφόρησης από το CITY University του Λονδίνου, Αγγλία (MSC in Library and Information Studies| School of Mathematics, Computer Science and Engineering) ενώ είναι απόφοιτος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Από το 2016 μέχρι και σήμερα ο Νικόλαος Καρεκλάς αποτελεί εργαστηριακό συνεργάτη του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας την επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων «Διαχείριση Ενεργών Αρχείων» και «Πηγές Πληροφόρησης». Επίσης στο πρώτο μάθημα συμμετέχει επικουρικά στη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους  του. Έχει να επιδείξει πλούσια επαγγελματική σταδιοδρομία καθώς έχει συμμετάσχει ως επιστήμονας της πληροφόρησης σε πολλά καινοτόμα project στην Ελλάδα όπως για παράδειγμα ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας που θεωρείται μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια είχε τη Διεύθυνση του Τμήματος Records Management της WWW, μιας από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολούνται με την επαγγελματική διαχείριση ενεργών αρχείων ενώ από το 2019 έχει αναλάβει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας GreenFence, που κινείται στο χώρο της εμπιστευτικής καταστροφής αρχειακού υλικού και της ανακύκλωσης. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως το Blockchain και η Artificial Intelligence στο Records Management καθώς και η δημιουργία νέου μοντέλου επεξεργασίας ενεργών τεκμηρίων.

 

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:

Προηγμένες μέθοδοι & τεχνολογίες διαχείρισης ενεργών αρχείων

 

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:

Η ισχυρή διαχειριστική γραφειοκρατία που επικρατεί σε οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και ο αυξημένος όγκος αρχειακού υλικού συνεπάγονται δυσανάλογη ανάλωση χρόνου για τη συγκέντρωση πληροφοριών που δεν μπορούν να εντοπίσουν γιατί δεν είναι κατάλληλα κωδικοποιημένες, ταξινομημένες, ορθά ενημερωμένες και προστατευμένες. Η έρευνα επί διδακτορία είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα κι εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο της αρχειονομίας και ειδικότερα στη διαχείριση ενεργών αρχείων (Records Management).  Σκοπός της είναι, αναδεικνύοντας το κενό που υπάρχει στη σχετική εφαρμοσμένη έρευνα, η δημιουργία ενός μοντέλου διαχείρισης ενεργών τεκμηρίων με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής που θα υποστηρίζει την βέλτιστη διαχείριση ενεργού αρχειακού υλικού, του παραγόμενου γνωσιακού κεφαλαίου και της διακίνησης πληροφοριών, από τη δημιουργία τους μέχρι την εμπιστευτική τους καταστροφή ή την διηνεκή τους διατήρηση.

Στόχοι της διδακτορικής διατριβής είναι:

  1. Η εξέταση του κύκλου ζωής των τεκμηρίων σε οργανισμούς, δημόσιους & ιδιωτικούς,  και η ανάδειξη των ωφελειών που δύναται να προκύψουν από τη χρήση προηγμένης μεθοδολογίας και τεχνολογιών στην τυποποίηση των εγγράφων, στην δρομολόγηση (document routing) και την εκκαθάρισή τους.
  2. Η ανάδειξη της χρησιμότητας των νέων τεχνολογιών όπως του Blockchain στην διαχείριση ενεργών τεκμηρίων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο του ελέγχου της πατρότητας ενός εγγράφου, της αυθεντικοποίησης και της αναθεώρησης του.
  3. Η τυποποίηση του σταδίου της εκκαθάρισης αρχειακού υλικού σε δημόσιους οργανισμούς και οι αλλαγές που προκύπτουν από τον νέο Γενικό Κανονισμό Περί Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR).
  4. Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης αρχειακού υλικού που να μπορεί να χρησιμοποιείται από πλήθος εταιρειών και φορέων του δημοσίου για τη δημιουργία πολιτικών ροής και διαχείρισης εγγράφων.
  5. Η ανάδειξη της χρησιμότητας της ψηφιακής διατήρησης μέσω της αξιοποίησης των αρχών του OAIS σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

 

Το νέο μοντέλο διαχείρισης που ενδεχομένως να προκύψει θα μπορεί να υιοθετηθεί από οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας τους με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας τους που αποτελεί και τον αντικειμενικό σκοπό του Records Management.