Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία»

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία» από το έτος 2018-19. Το πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Προτεραιότητα δίδεται σε πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.

 

Σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΜΣ εξελίσσει και διευρύνει γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα και ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.

 

Ειδικότερα, το ΠΜΣ εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε θέματα οργάνωσης πληροφοριών αξιοποιώντας όλες τις παραμέτρους των μεταδεδομένων και των σημασιολογικών οντοτήτων, εμβαθύνοντας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και σχεδίασης συστημάτων πληροφόρησης για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για την ενιαία διαχείριση των πληροφοριών στο περιβάλλον των οργανισμών αυτών.

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξάμηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη μορφή διαλέξεων, με υποχρεωτική παρακολούθηση. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα και στο δεύτερο πέντε (5). Στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ, ανέρχεται σε ενενήντα (90). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθημάτων και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την Απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ πατήστε εδώ .

 

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού είναι η καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση