Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής ΠΜΣ

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σχετικά με τη λειτουργία νέου κύκλου του ΠΜΣ. H Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, εγκρίνει την προκήρυξη στο εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. Η προκήρυξη ορίζει

  1. το συνολικό αριθμό νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
  2. τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  3. τον τρόπο υποβολής της αίτησης
  4. τις χρονικές προθεσμίες και
  5. τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής (π.χ. λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων κ.λπ.).

 

Οι χρονικές προθεσμίες για τα στάδια προκήρυξης θέσεων και επιλογής για το ΠΜΣ είναι οι εξής:

  1. εντός του Μαΐου πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση της προκήρυξης θέσεων και της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών
  2. ένα μήνα από την δημοσιοποίηση της προκήρυξης ορίζεται η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τα τέλη Ιουνίου
  3. ως τα μέσα Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων και της κατάρτισης της λίστας επιτυχόντων
  4. ως τα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η εξέταση ενστάσεων και πραγματοποιείται η επικύρωση των επιτυχόντων από τη Συνέλευση του Τμήματος και η τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη προκήρυξη.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: Η ΕΑΕΜΦ καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση, απορρίπτει τους υποψήφιους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως η έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού και αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα, με μέγιστη βαθμολογία το ογδόντα (80).

 

Κριτήριο – Βαρύτητα Τρόπος αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία
Βαθμός πτυχίου (30%) Βαθμός πτυχίου Χ 3 30
Συνάφεια πτυχίου με το ΠΜΣ (10%) Απόφοιτος των Τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής ή αλλοδαπής 10
Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας (15%) Άριστη γνώση: 15, πολύ καλή γνώση: 10, καλή γνώση: 5 (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ) 15
Γνώση άλλων γλωσσών πλην αγγλικών (5%) Αριθμός λοιπών γλωσσών σε οποιαδήποτε επίπεδο Χ 2,5 (από 0 ως και 5) 5
Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις σε περιοδικά – συνέδρια (5%) Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 1 (από 0 ως και 5) 5
Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με το ΠΜΣ (5%) Έτη εργασιακής εμπειρίας Χ 1 (από 0 ως και 5) 5
Αξιολόγηση συστατικών επιστολών (5%) Από 0 ως και 5 μετά από κρίση της ΕΑΕΜΦ 5
Πτυχιακή / διπλωματική εργασία και η συνάφεια της (5%) Από 0 ως και 5 μετά από κρίση της ΕΑΕΜΦ 5

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών καλεί για συνέντευξη τμηματικά έως και τους πρώτους 40 υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς τα εξής κριτήρια: (i) επικοινωνία, (ii) ωριμότητα, (iii) αποφασιστικότητα και διάθεση για μεταπτυχιακές σπουδές και (iv) γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με μέγιστη βαθμολογία το είκοσι (20). Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταρτίζεται ο προσωρινός κατάλογος επιτυχόντων ο οποίος δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, εξετάζονται τυχόν ενστάσεις και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων και ενδεχομένως των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι.