Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Κάποιες ασάφειες και παραλείψεις στην ιστοσελίδα δημιούργησαν παρανοήσεις και προβλήματα, για τα οποία, προφανώς, δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι που προσπάθησαν να τα επιλύσουν. Με στόχο τη διευκόλυνση των φοιτητών να κάνουν πρακτική άσκηση (αντικείμενο που συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευσή τους) το Τμήμα αποφάσισε ότι ισχύουν τα παρακάτω:

Πτυχιακή εργασία

Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να βρίσκεται τουλάχιστον στο Ζ’ εξάμηνο και να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το ΣΤ’ εξάμηνο (σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική»).

Πρακτική άσκηση

Η τρίμηνη πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό του 8ου εξαμήνου σπουδών. Οι φοιτητές που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο.

 Όσοι φοιτητές δεν επιλέξουν την πρακτική άσκηση θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα «Ιατρική Πληροφόρηση» και «Ψηφιακά Μουσεία».

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γιώργος Γιαννακόπουλος