Πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 στο γνωστικό πεδίο της Αρχειονομίας. (αρ. πρωτ. 16649/1-3-21)

Πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 στο γνωστικό πεδίο της Αρχειονομίας. (αρ. πρωτ. 16649/1-3-21)

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση διδάσκοντος σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980, η οποία  ορίστηκε από τη Συνέλευση του τμήματος  αποτελούμενη από τους Γεώργιο Γιαννακόπουλο, καθηγητή,  Σπυρίδωνα Ζερβό, καθηγητή και Δημήτριο Κουή, επίκουρο καθηγητή, εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες.

Η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση με βάση τα πέντε κριτήρια που προβλέπονται, ήτοι: 1. Σπουδές, 2. Δημοσιεύσεις, 3. Επιστημονική / ακαδημαϊκή αναγνώριση. 4. Ερευνητικό / επαγγελματικό έργο, 5. Διδακτική εμπειρία. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος τα πέντε κριτήρια συμμετέχουν κατά το ίδιο ποσοστό στην τελική βαθμολογία.

Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες εκ των οποίων η μια δεν έχει συνάφεια με το προκηρυχθέν αντικείμενο (Αρχειονομία) και ως εκ τούτου δεν πληροί κανένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια. Η επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα αξιολόγησης:

Αρ. Αίτησης

Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Κριτήριο 5

10925/12-2-21

15

10

10

20

20

11849/12-2-21

 

Προθεσμία ενστάσεων έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021