Εργαστηριακό Μάθημα “Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο”

Εργαστηριακό Μάθημα “Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο”

Από το εαρινό εξάμηνο του 2021, οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να επωφεληθούν από το προαιρετικό, εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο» (Παρασκευή 14.00-16.00). Το μάθημα δεν έχει τελικές εξετάσεις και δεν συμμετέχει στον βαθμό πτυχίου, έχει όμως πιστωτικές μονάδες. Η επιτυχής παρακολούθησή του κρίνεται από τη συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις και από τη συγγραφή σύντομων εργασιών με βάση τις θεματικές ενότητες.

Στόχος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί η οργάνωση και η παραγωγή επιστημονικού λόγου. Το μάθημα κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο για όσους φοιτητές εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία, γι’  αυτό και μπορούν να το παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα. Θα σχηματιστεί μία εργαστηριακή ομάδα 30 ατόμων. Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Αν. Μιχαηλίδη (tasosmichailidis@uniwa.grέως και την Δευτέρα 8-03-2021, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν την εγγραφή τους (δηλώνοντας αν έχουν αναλάβει πτυχιακή εργασία).