Εξεταστική Ιουνίου 2020

Εξεταστική Ιουνίου 2020

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές

Οι εξετάσεις του Ιουνίου θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως με τρόπο που θα επιλέξει κάθε διδάσκουσα / διδάσκων και θα επικυρωθεί  από τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου δεν θα υπάρξει εναλλακτικός τρόπος εξέτασης,

Έκαστος διδάσκων είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και θα πρέπει να απευθύνεστε σε αυτόν για κάθε σχετικό θέμα.

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να  διασφαλίσουμε την υγεία σας, την ποιότητα των σπουδών σας και την ολοκλήρωση του εξαμήνου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στηριζόμαστε στη φιλοτιμία και την ωριμότητά σας.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γιώργος Γιαννακόπουλος