Ανακοίνωση για αλυσίδες προαπαιτούμενων-εξαρτωμένων μαθημάτων

Ανακοίνωση για αλυσίδες προαπαιτούμενων-εξαρτωμένων μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι αλυσίδες προαπαιτουμένων – εξαρτωμένων μαθημάτων, παύουν να ισχύουν μετά την ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Ανεξαρτήτως αυτού συνιστούμε να αναλαμβάνετε τα μαθήματα με την σειρά που έχει ορίσει το πρόγραμμα σπουδών.