Βελτίωση βαθμολογίας Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Βελτίωση βαθμολογίας Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Με δεδομένη την αδυναμία του Φοιτητολογίου να επεξεργαστεί τις αιτήσεις για βελτίωση βαθμολογίας ενημερώνουμε τις/τους φοιτήτριες/τες που θέλουν να ασκήσουν αυτό τους το δικαίωμα για τα παρακάτω:

  1. Να προσέλθουν στις εξετάσεις του μαθήματος που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους
  2. Να ενημερώσουν την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι συμμετείχαν στην εξέταση με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους.
  3. Να αποστείλουν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου, προς τη Γραμματεία του Τμήματος, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω Gov.gr στην οποία να αναφέρουν τα εξής:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Συμμετείχα στο/α μάθημα/μαθήματα: <Τίτλος Μαθήματος/Μαθημάτων> με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας, και για το/τα συγκεκριμένο/α μάθημα/μαθήματα δεν έχω βελτιώσει ξανά το/τους βαθμό/ούς στο παρελθόν. Επίσης, δεν έχω συμμετάσχει σε εξετάσεις για βελτίωση της βαθμολογίας σε περισσότερα από τρία μαθήματα συνολικά (συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας εξεταστικής περιόδου).

Σημειώνεται ότι η μη τήρηση όλων των ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα να μην καταχωρηθεί η βελτιωμένη σας βαθμολογία.