Υποβολή αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Υποβολή αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα που έχουν περάσει ΜΟΝΟ μέσα από το Φοιτητολόγιο.

Οι δηλώσεις θα είναι ανοικτές από 18/01/2024 έως 31/01/2024

Σημείωση: Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21102020, για τη βελτίωση βαθμολογίας ισχύουν τα εξής:

« Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»