Πρακτικά Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος