Πτυχιακή εργασία

Α. Προϋποθέσεις εκπόνησης

Η πτυχιακή εργασία είναι μάθημα ειδικού υποβάθρου υποχρεωτικό και διαρκεί δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να βρίσκεται στο Ζ’ εξάμηνο τουλάχιστον και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική», όλα τα μαθήματα ειδικότητας καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ως και το ΣΤ’ εξάμηνο.

 

Β. Έγκριση θέματος

Οι φοιτητές σε συνεργασία με τον καθηγητή καθορίζουν το θέμα της πτυχιακής. Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία περιλαμβάνει το τίτλο και μια συνοπτική περιγραφή. Επίσης υποβάλλει υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει την περίληψη, την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγισηκαι ενδεικτική βιβλιογραφία (δείτε στην ενότητα Ζ τα πρότυπα έγγραφα αίτησης και υπομνήματος πτυχιακής).

Οι αιτήσεις των φοιτητών υποβάλλονται για μεν το χειμερινό εξάμηνο από 1/10 έως 31/10, για δε το εαρινό από 1/3 έως 31/3. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

Κάθε διδάσκων αναλαμβάνει από 3-5 πτυχιακές εργασίες θεμάτων συναφών προς το γνωστικό του αντικείμενο. Μπορεί να υπάρξει και συνεπίβλεψη εργασιών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσεως της πτυχιακής εργασίας.

Οι αιτήσεις συζητούνται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση των τομέων. Ο πίνακας των εγκεκριμένων εργασιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Γ. Εκπόνηση

  1. Οι φοιτητές υποβάλλουν την εργασία τους τμηματικά (κατάθεση αναφορών προόδου) σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθηγητή.
  2. Για την συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθείται το υπόδειγμα (template) εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (δείτε στην ενότητα Ζ).

 

Δ. Παρουσίαση και εξέταση

Η παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα με ανοιχτή διαδικασία. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία παρουσίασης την εργασία τους ολοκληρωμένη στον επιβλέποντα καθηγητή σε ένα αντίτυπο. Ο φοιτητής ετοιμάζει ένα CD με το κείμενο της εργασίας (σε pdf), την παρουσίαση (σε pdf) και τη φόρμα μεταδεδομένων (σε docx), για την ένταξή της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία αυτή (μια εβδομάδα πριν την εξέταση), ο φοιτητής παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση εξέτασης (υπογεγραμμένη από τον καθηγητή και το φοιτητή) και τη φόρμα μεταδεδομένων εκτυπωμένη (δείτε στην ενότητα Ζ τα πρότυπα έγγραφα για αίτησης εξέτασης και φόρμας μεταδεδομένων).

Οι εξετάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται μετά το τέλος των εξεταστικών περιόδων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

 

Ε. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Οι τριμελείς επιτροπές βαθμολογούν την εργασία και συμπληρώνουν τα σχετικά πρακτικά αξιολόγησης.

Ο επιβλέπων καθηγητής καταθέτει στη γραμματεία το πρακτικό αξιολόγησης, την εργασία σε έντυπη μορφή και το CD.

Η Γραμματεία επιβεβαιώνει την ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές κατάθεσης που ισχύουν.

Σε περίπτωση που πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

 

ΣΤ. Διάρκεια της πτυχιακής

Ο χρόνος της εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προλάβει να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εντός δύο εξαμήνων πρέπει να υποβάλει αίτημα συνέχισης αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης. Αν το Τμήμα κρίνει τους λόγους βάσιμους, θα επιτρέψει τη συνέχιση της εκπόνησης της πτυχιακής για ένα ακόμη εξάμηνο. Σε άλλη περίπτωση πρέπει ο φοιτητής να ξεκινήσει νέα πτυχιακή με άλλο αντικείμενο και ενδεχομένως με άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εντός τριών εξαμήνων συνεπάγεται τη διακοπή της και την ανάληψη νέας πτυχιακής από τον φοιτητή.

 

Ζ’. Έγγραφα σχετικά με την πτυχιακή εργασία (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος)