Διδακτορικές σπουδές

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών.  Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας ενεργούς και υψηλών προσόντων ομάδας επιστημόνων της πληροφόρησης που θα στελεχώσει εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση  αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (ΥΔ) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του ΥΔ να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.

Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως ΥΔ εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, β) έχει αναλάβει να παρακολουθήσει  μαθήματα που θα ορίσει η Συνέλευση τα οποία μπορεί να διδάσκονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ ή των ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ