Μεταδιδακτορική Έρευνα

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικών σπουδών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι μεταδιδάκτορες:

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Γιάννης Στογιαννίδης

Η αρχειονομία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο

The configuration of archival science. An overview

Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος 31274/27-6-15