Πρακτική άσκηση

Η Συνέλευση του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρακτικό 17/27-9-2018), αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος:

 

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης.

 

Την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ αποτελούν οι: Αλέξανδρος Κουλούρης, επίκουρος καθηγητής, Δάφνη Κυριάκη – Μάνεση, καθηγήτρια, Σπύρος Ζερβός, καθηγητής και την Επιτροπή Ενστάσεων οι: Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής, Ιωάννης Τριανταφύλλου, αναπληρωτής καθηγητής, Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά, επίκουρη καθηγήτρια.

 

Β. Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών με ΕΣΠΑ είναι η ακόλουθη:

 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για την διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι ο επίκουρος καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τμήματος τα προσωρινά αποτελέσματα δίνοντας προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών με την απόφαση 7/30-5-2018 της Συνέλευσης του τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές έχουν που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνο φορείς που βρίσκονται στο μητρώο φορέων του Τμήματος, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα προτεινόμενα διαστήματα για την πρακτική άσκηση, είναι για το χειμερινό εξάμηνο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο ή από Νοέμβριο έως Ιανουάριο και για το εαρινό εξάμηνο από Μάρτιο έως Μάϊο ή από Απρίλιο έως Ιούνιο.

Ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, αναρτάται ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος, η οποία περιλαμβάνει, την πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ και όλη τη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ανακοίνωση για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

 

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 

Για τους φοιτητές

 

Έναρξη

Αίτηση πρακτικής άσκησης

Έντυπα ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται από το φορέα υποδοχής και το έντυπο 2 από το φοιτητή)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από το φοιτητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο φοιτητής και τι καταθέτει σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για τους φορείς

 

Έναρξη

Αίτηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ για ένταξη στο μητρώο φορέων του τμήματος (ισχύει μόνο για νέους φορείς που δεν είναι στο μητρώο φορέων του Τμήματος)

Έντυπα ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται από το φορέα υποδοχής και το έντυπο 2 από το φοιτητή)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για τους επόπτες καθηγητές

 

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο επόπτης καθηγητής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική άσκηση επικοινωνείτε με τον κ. Αλέξανδρο Κουλούρη στο bibliopa@uniwa.gr