Πρακτική άσκηση

Η Συνέλευση του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρακτικά: 17/27-9-2018, 22/10-10-2019, 1/9-1-2020 και 17/25-9-2020), αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος:

 

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κουής.

 

Την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος που θα συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ αποτελούν οι: Δημήτριος Κουής, επίκουρος καθηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής, Σπύρος Ζερβός, καθηγητής και γραμματέας της Επιτροπής, Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ και μέλος της Επιτροπής και την Επιτροπή Ενστάσεων οι: Ιωάννης Τριανταφύλλου, αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής, Ευτυχία Βραϊμάκη, επίκουρη καθηγήτρια και γραμματέας της Επιτροπής, Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά, επίκουρη καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής.

 

Αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελούν οι: Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, καθηγήτρια και πρόεδρος της Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κυπριανός, επίκουρος καθηγητής και γραμματέας της Επιτροπής, Αγγελική Αντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής και Αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Ενστάσεων οι: Σαράντος Καπιδάκης, καθηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής, Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής και γραμματέας της Επιτροπής, Διονύσης Κόκκινος, ΕΤΕΠ και μέλος της Επιτροπής.

 

Β. Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών με ΕΣΠΑ είναι η ακόλουθη:

 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για την διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι ο επίκουρος καθηγητής Δημήτριος Κουής.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τμήματος τα προσωρινά αποτελέσματα δίνοντας προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών με την απόφαση 7/30-5-2018 της Συνέλευσης του τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές έχουν που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνο φορείς που βρίσκονται στο μητρώο φορέων του Τμήματος, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα προτεινόμενα διαστήματα για την πρακτική άσκηση, είναι για το χειμερινό εξάμηνο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο ή από Νοέμβριο έως Ιανουάριο και για το εαρινό εξάμηνο από Μάρτιο έως Μάϊο ή από Απρίλιο έως Ιούνιο.

Ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, αναρτάται ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος, η οποία περιλαμβάνει, την πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ και όλη τη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ανακοίνωση για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Ανακοίνωση για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Ανακοίνωση για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Ανακοίνωση για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

 

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 

Για τους φοιτητές

 

Έναρξη

Αίτηση πρακτικής άσκησης

Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής σε τρία αντίτυπα)

Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (το έντυπο 2 συμπληρώνεται από το φοιτητή σε τρία αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από το φοιτητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο φοιτητής και τι καταθέτει σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για τους φορείς

 

Έναρξη

Αίτηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ για ένταξη στο μητρώο φορέων του τμήματος (ισχύει μόνο για νέους φορείς που δεν είναι στο μητρώο φορέων του Τμήματος)

Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής, σε τρία αντίτυπα)

Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (το έντυπο 2 συμπληρώνεται από το φοιτητή, σε τρία αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για τους επόπτες καθηγητές

 

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο επόπτης καθηγητής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική άσκηση επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτριο Κουή στο bibliopa@uniwa.gr